ജയകാന്തൻ
വിവ: കെ.എസ്. വെങ്കിടാചലം

അർത്ഥാനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതഭാവങ്ങളെ തീവ്രമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു നോവൽ.

₹40.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $