രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
വിവ: എം.കെ. ഗംഗാധരൻ

മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ദ്വന്ദഭാവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ടാഗോറിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നോവൽ.

₹200.00
SKU:
Quantity: