ദർശനത്തിന്റെ  മഹാകാരുണ്യത്തിന്റെ ഇഴകൾകൊണ്ട് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന് ഊടും പാവും തീർത്ത മഹാനായ ഇ.എം.എസിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ജീവിതതീരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ യാത്ര.

 

₹750.00
SKU:
Quantity: