സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടേത് അസാധാരണമായ ഗീതാവ്യാഖ്യാനമാണ്. മതാതീത ദാർശനികതയിൽ കെട്ടുറപ്പോടെ പണിതുയർത്തേണ്ട ഭാരതീയതയ്ക്കുവേണ്ടി നിരന്തരമായി കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവസന്യാസിയാണ് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ. വിഷാദംവെടിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുകുതിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം പകരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് നിത്യവസന്തത്തിന്റെ ആരാമത്തിലേയ്ക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളെ നയിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നിരന്തരമായി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത്. പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിലേയ്ക്ക് ആ പാരായണം നിങ്ങളെ നയിക്കും.

₹1500.00 ₹1200.00
SKU:
Quantity: