ഡോ. ജിനേഷ് കുമാർ എരമം

പ്രേക്ഷകരെ ദൃശ്യമാന്ത്രികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വോത്തര ചലച്ചിത്രകാവ്യങ്ങളെയാണ് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

₹80.00
SKU:
Quantity: