എ. പത്മനാഭൻ

കാലം ജ്വലിപ്പിച്ച വിപ്ലവത്തിന്റെ മഹോന്നതനാമം കാറൽമാർക്‌സിന്റെ ജീവിതരേഖ. പുതുയുഗത്തിന് വഴികാട്ടുന്ന വിശ്വവിമോചനത്തിന്റെ സൂര്യമുഖമാണ് മാർക്‌സെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ജീവിതവും ദർശനവും.

₹80.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $