ഡോ. പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ഇതിഹാസമായിമാറിയ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനാണ് മാർക്കേസ്. ഏകാന്തതയുടെ അനന്തഗണിതത്തെ മാന്ത്രികഗ്രാഫിലൊതുക്കിയ ഈ സർഗസാഹസികനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൃതി.

₹40.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $