എ.പി. പ്രഭാകരൻ, കെ. ഉഷ

അക്കങ്ങളുടെ ആത്മാവു വായിച്ചറിഞ്ഞ അസാധാരണപ്രതിഭയാണ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ. നിരവധി ഗണിതാശയങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ ഈ മൗലികപ്രതിഭയെ അടുത്തറിയാൻ ഈ കൃതി ഉപകരിക്കും.

₹65.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $