ജമീല അൻവർ
കേരളീയ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പാചകവിധികൾക്കു പുറമെ അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

₹80.00
SKU:
Quantity: