എം.കെ. മനോഹരൻ

ഇലക്കിളി, നദി-ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി, മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം, ചെറിയ ചെറിയ മോഷണങ്ങൾ, കിളിവാതിലുകൾ, തുറന്നവീട് തുടങ്ങി യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളുടെ നാടകങ്ങൾ.

₹65.00
SKU:
Quantity: