ടി.പി. സക്കറിയ

തിളച്ചുമറിയുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് താരാട്ടുതൊട്ട് യാത്രാമൊഴി വരെ ഉരുക്കഴിക്കുന്ന സർഗസാഹസികതയിലേക്കാണ് ഈ കവിതകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

₹60.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $