പി. ഹരികുമാർ

ഈ കാവ്യസമാഹാരം കാലത്തെ ശലഭങ്ങളാക്കുന്ന മ്യൂസിയമാണ്. പരുക്കൻ ഇമേജറികൾകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സ്‌കെച്ചുകളിലെ അസമയങ്ങളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു. അനുഭവങ്ങളുടെ ഇരുകരകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധസഞ്ചാരത്തിലാണ് കവി.

₹60.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $