ജിതേഷ് മാണിയാട്ട്

സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കും വർത്തമാനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന പ്രശ്‌നോത്തരി.

₹75.00
SKU:
Quantity:

ടി.എസ്. രവീന്ദ്രൻ

ആൽക്കെമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹരിതര സതന്ത്രത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന രസതന്ത്രവിസ്മയക്കാഴ്ചയിലൂടെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകം.

₹80.00
SKU:
Quantity:
₹85.00
SKU:
Quantity:

വി.കെ. സജിത്ത്കുമാർ

ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗം കൈവരിച്ച വിജ്ഞാനസമ്പത്തിന്റെ രത്‌നച്ചുരുക്കം തേടുന്ന ശാസ്ത്രാഭിരുചിയുള്ളവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുവെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരുത്തമഗ്രന്ഥമാണിത്.

₹70.00
SKU:
Quantity:
₹35.00
SKU:
Quantity:

ടി.എസ്. രവീന്ദ്രൻ

ശാസ്ത്രം വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര.  വേറിട്ട വായനാനുഭവം നൽകുന്ന കൃതി.

₹100.00
SKU:
Quantity:

പ്രകാശൻ സി.വി.

ഗണിതം രസകരമായ ചോദ്യമായും ഉത്തരമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.  പ്രൈമറി ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗണിതശാസ്ത്രം പ്രശ്‌നോത്തരി.

₹30.00
SKU:
Quantity:

പി.പി.കെ. പൊതുവാൾ

സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്പും ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചിയും കൃത്രിമ രക്തവും തൊട്ട് ഡയാലിസിസും പെയ്‌സ്‌മേക്കറും കൃത്രിമ ഹൃദയവും ഹൃദയമാറ്റവും വരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

₹75.00
SKU:
Quantity: