വി.കെ. സജിത്ത്കുമാർ

ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗം കൈവരിച്ച വിജ്ഞാനസമ്പത്തിന്റെ രത്‌നച്ചുരുക്കം തേടുന്ന ശാസ്ത്രാഭിരുചിയുള്ളവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുവെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരുത്തമഗ്രന്ഥമാണിത്.

₹70.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $