സക്കറിയ


മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ മനുഷ്യേതര രംഗവേദിയിലേക്കു
വഴിനടത്തുന്ന ക്രിയാമാന്ത്രികതകൊണ്ട് വായനക്കാരുടെ
മുൻവിധികളെ കുരിശിലേറ്റുകയാണ് ഈ കഥകൾ.

₹140.00
SKU:
Quantity: