രാംമോഹൻ കരോട്ട്

 ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ രംഗങ്ങളെ ഭാവതീവ്രതയോടെ വരച്ചിടുന്ന പതിന്നാലു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഹൃദയസ്പർശിയായ അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളെ സാക്ഷിനിർത്തി വികാരസംവേദനങ്ങളെ അമൂല്യമാക്കുകയാണ് ഈ കഥകൾ.

₹60.00
SKU:
Quantity:

My cart

No items in cart

Select your currency

Currency
$ AUD $