തൊണ്ണൂറുകളിലെ മദിരാശി നഗരവും അവിടുത്തെ കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയവും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു നോവൽ. ചതുപ്പ് !

തൊണ്ണൂറുകളിലെ മദിരാശി നഗരവും അവിടുത്തെ കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയവും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു നോവൽ. ചതുപ്പ് !

ചതിയുടെ ചതുപ്പിൽ കാലുകൾ പുതയുമ്പോൾ……മരണം വാപിളർന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, രക്ഷപ്പെടാൻ വഴികൾ തേടുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. തൊണ്ണൂറുകളിലെ മദിരാശി നഗരവും അവിടത്തെ കലുഷിത രാഷ്ട്രീയവും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നോവൽ. ചതുപ്പ്!

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?