ഇരുളും വെളിച്ചവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്ന അപൂർവ സുന്ദരമായ ഒരു പുസ്തകം.

ഇരുളും വെളിച്ചവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്ന അപൂർവ സുന്ദരമായ ഒരു പുസ്തകം.

ഒരാളുടെ ജീവിതം അയാളുടേത് മാത്രമല്ല, സഹജീവികളുടേത്കൂടിയാണ്. അതിന്റെ തണലും തണുപ്പും താപവും തെളിച്ചവും അപരന്റെ ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ഇരുളും വെളിച്ചവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിച്ചതാണല്ലോ. ഇരുട്ടില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ തിളക്കം അറിയാതെ പോകും. ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതാണ് ഈ പുസ്തകം.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?