സ്‌പൈഗെയിം ഒരു സാമൂഹ്യ ത്രില്ലെർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന നോവലാണ്. അവതരണത്തിലെ പുതുമയും ഭാഷാപരമായ കൈയ്യടക്കവും ശ്രദ്ധേയം.ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന നോവൽ.

സ്‌പൈഗെയിം ഒരു സാമൂഹ്യ ത്രില്ലെർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന നോവലാണ്. അവതരണത്തിലെ പുതുമയും ഭാഷാപരമായ കൈയ്യടക്കവും ശ്രദ്ധേയം.ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന നോവൽ.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?