കവിത, പടിവാതിലില്ലാത്ത ഒരു വീടാണ്

കവിത, പടിവാതിലില്ലാത്ത ഒരു വീടാണ്

രാഷ്ട്രീയമാണ്, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാധ്യമമാണ് കവിത എന്ന ശാശ്വതമായ മൂല്യബോധത്തിലൂന്നുമ്പോഴും, രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കവിതയിലൂടെ സാധ്യമാകുമ്പോഴുമെല്ലാം കവിതക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്ര പ്രമേയത്തെ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കാൻ ഗോപിനാഥന്റെ കവിത ശ്രമിക്കുന്നു.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?