‘ദാമുച്ച’ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്ത ദൃശ്യ ചിത്രമാണ്. നോവൽ ശിൽപ്പമൊരുക്കുന്നതിൽ എഴുത്തുകാരൻ പുലർത്തുന്ന ശ്രദ്ധയും അവയെ പിൻപറ്റാനുള്ള വായനക്കാരന്റെ കഴിവും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ വായനാനുഭവം ദൃശ്യാനുഭവമായി പരിണമിക്കുന്നു.

‘ദാമുച്ച’ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്ത ദൃശ്യ ചിത്രമാണ്. നോവൽ ശിൽപ്പമൊരുക്കുന്നതിൽ എഴുത്തുകാരൻ പുലർത്തുന്ന ശ്രദ്ധയും അവയെ പിൻപറ്റാനുള്ള വായനക്കാരന്റെ കഴിവും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ വായനാനുഭവം ദൃശ്യാനുഭവമായി പരിണമിക്കുന്നു.

https://kairalibooks.com/product/damucha-malayala…aran-thillankeri/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?