വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, പരിസരപഠനം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും LP, UP, HS, HSS, D EI Ed(TTC), B,Ed വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, പരിസരപഠനം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും LP, UP, HS, HSS, D EI Ed(TTC), B,Ed വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രോജക്ടുകൾ മിക്കവയും വിവിധതലങ്ങളിൽ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറി, മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപാധികൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?