ചരിത്രാന്വേഷികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന കൃതികൾ. ജോൺ ഇളമതയുടെ 7 ചരിത്ര നോവലുകൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര മേളയിൽവെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ചരിത്രാന്വേഷികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന കൃതികൾ. ജോൺ ഇളമതയുടെ 7 ചരിത്ര നോവലുകൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര മേളയിൽവെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?