ഷാർജ വേദിയിൽ കുടുംബം അണിനിരന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം

ഷാർജ വേദിയിൽ കുടുംബം അണിനിരന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം

ഷാർജ:ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഒരു കൂടും ബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പുസ്തക പ്രകാശനം വ്യത്യസ്തമാക്കി. മഹാലക്ഷ്മി മനോജിന്റെ മകൾക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം രചയിതാവിന്റെ ഭർത്താവ് മനോജ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എഴുത്തുകാരിയുടെ അമ്മ ഉഷാദേവിയും മകൾ അതിഥിയും ചേർന്നാണ്. മഹാലക്ഷ്മി മനോജിന്റെ ഡക്കാൻ ഇംപ്രിന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമായ “ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ്” ഡോ. സത്താർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സൈവിദ്യ, ദീപ സുനിൽ എന്നിവർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കൈരളി ബുക്സ് എഡിറ്റർ സുകുമാരൻ പെരിയച്ചൂർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മി മനോജ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?