‘വേരൊഴുക്കുകൾ’ – ജിഷ കൊവൂർ

‘വേരൊഴുക്കുകൾ’ – ജിഷ കൊവൂർ

പ്രണയം, വിരഹം, അഭിലാഷം… ജിഷയുടെ കവിതാശകലങ്ങള്‍ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ പോലെ ലളിതമാണ്. ആരുടെയുമാകാവുന്ന അനുഭവശകലങ്ങള്‍ കൊï് സൃഷ്ടിച്ച ചെറുശില്‍പ്പങ്ങള്‍. ഇപ്പോള്‍ എഴുതപ്പെടുന്ന കവിതയുടെ ഒരു നല്ല മാതൃക.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?