കാക്കയും കടലപ്പരിപ്പ് പായസവും

കാക്കയും കടലപ്പരിപ്പ് പായസവും

മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഉദ്വിഗ്നതകളും പ്രതിഫലിക്കുന്ന കഥകൾ

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?