റോഷിൻ ഷാൻ കണ്ണൂരിന്റെ കോന്തലയിൽ കോർത്ത സ്നേഹമധുരം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

റോഷിൻ ഷാൻ കണ്ണൂരിന്റെ കോന്തലയിൽ കോർത്ത സ്നേഹമധുരം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ : കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റോഷിൻ ഷാനിന്റെ കോന്തലയിൽ കോർത്ത സ്നേഹമധുരം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് ഇസ്മായിൽ ബാലുശ്ശേരി പ്രകാശനം ചെയ്തു.സൗദെ ഇസ്മായിൽ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.ഹമീദ് ചങ്ങരംകുളം,ദീപ ചിറയിൽ, ഇസ്മായിൽ മേലടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ഗ്രന്ഥകർത്രി റോഷിൻ ഷാൻ മറുപടി ഭാഷണം നടത്തി.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?