മായക്കാഴ്ചകളുടെ ലക്ഷദ്വീപ് – പി ശിവശങ്കരൻ

മായക്കാഴ്ചകളുടെ ലക്ഷദ്വീപ് – പി ശിവശങ്കരൻ

കാഴ്ചയ്ക്കും പഠനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യാത്ര എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ സങ്കൽപ്പത്തെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുന്ന രചന. മുത്തച്ഛനും പേരകുട്ടിയുമായുള്ള സംവാദരൂപത്തിലാണ് ശിവശങ്കരൻമാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്രാനുഭവങ്ങൾ സഞ്ചയിക്കുന്നത്.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?