‘രാക്കിനാക്കൾ’ ശ്രീപ്രകാശ് ഒറ്റപ്പാലം

‘രാക്കിനാക്കൾ’ ശ്രീപ്രകാശ് ഒറ്റപ്പാലം

ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ നേര്‍ച്ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്നവയാണ്
ശ്രീപ്രകാശ് ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ കവിതകള്‍. കാവ്യഭംഗിയോടൊപ്പം ജീവിതവും
പറയുന്ന രചനകള്‍.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?