കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്നൂപയുടെ ‘അവൾ സുജാത’ എന്ന നോവലിന് ജനനിശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പുരസ്കാരം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്നൂപ

കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്നൂപയുടെ ‘അവൾ സുജാത’ എന്ന നോവലിന് ജനനിശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പുരസ്കാരം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്നൂപ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?