നാട്ടിലേക്കു പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങൾ എന്ന ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഏറെയും യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. അതിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ശക്തമായിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ നാട്ടിൽ വിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി തേടുന്ന ഒരാൾക്കും മനസ്സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല.പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങൾ പോലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ്. പത്തു ചെറുലേഖനങ്ങളിൽ ശ്രീ കെ. മുഹമ്മദ് അവ കൃത്യമായി വരഞ്ഞിടുന്നു.

നാട്ടിലേക്കു പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങൾ എന്ന ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഏറെയും യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. അതിൽ ഗൃഹാതുരത്വം ശക്തമായിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ നാട്ടിൽ വിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി തേടുന്ന ഒരാൾക്കും മനസ്സമാധാനം കിട്ടുകയില്ല.പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങൾ പോലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ്. പത്തു ചെറുലേഖനങ്ങളിൽ ശ്രീ കെ. മുഹമ്മദ് അവ കൃത്യമായി വരഞ്ഞിടുന്നു.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?