മലയാള ഭാഷയുടെ നിർണ്ണായകമായ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തെയും അതിന് വാഗ്‌വളമേകിയ പ്രമുഖരുടെ ജീവിതവും തൊട്ടറിവിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖന സമാഹാരമാണിത്. അതിദീർഘമല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളിലൂടെ കവികളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും സംഘർഷ പൂരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും പകർന്നു വെയ്ക്കുന്നു ലേഖകൻ. ഭാഷ സ്നേഹികൾക്കും ഭാഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രസനീയതയുടെ തൊട്ടറിവാകും ഈ കൃതി.

മലയാള ഭാഷയുടെ നിർണ്ണായകമായ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തെയും അതിന് വാഗ്‌വളമേകിയ പ്രമുഖരുടെ ജീവിതവും തൊട്ടറിവിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖന സമാഹാരമാണിത്. അതിദീർഘമല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളിലൂടെ കവികളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും സംഘർഷ പൂരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും പകർന്നു വെയ്ക്കുന്നു ലേഖകൻ. ഭാഷ സ്നേഹികൾക്കും ഭാഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രസനീയതയുടെ തൊട്ടറിവാകും ഈ കൃതി.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?