പ്രണയം, വിരഹം, അഭിലാഷം… ജിഷയുടെ കവിതാശകലങ്ങള്‍ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ പോലെ ലളിതമാണ്. ആരുടെയുമാകാവുന്ന അനുഭവശകലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ചെറുശില്‍പ്പങ്ങള്‍. ഇപ്പോൾ എഴുതപ്പെടുത്ത കവിതകളിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് ജിഷയുടെ കവിതകൾ

പ്രണയം, വിരഹം, അഭിലാഷം… ജിഷയുടെ കവിതാശകലങ്ങള്‍ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ പോലെ ലളിതമാണ്. ആരുടെയുമാകാവുന്ന അനുഭവശകലങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ചെറുശില്‍പ്പങ്ങള്‍. ഇപ്പോൾ എഴുതപ്പെടുത്ത കവിതകളിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് ജിഷയുടെ കവിതകൾ

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?