ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ദേശീയതയുടെ സൂര്യതേജസ്സ് ടീയെച്ച് വത്സരാജ്

ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ദേശീയതയുടെ സൂര്യതേജസ്സ് ടീയെച്ച് വത്സരാജ്

ജീവിതവൈതരണികളെ സധൈര്യം നേരിട്ട ദൃഢമനസ്‌കനായ ബാലഗംഗാധര തിലകന്‍ ‘സ്വരാജ്യം’ എന്ന
അതിപ്രാചീനവും വൈദികവുമായ മഹാസങ്കല്പനത്തെ എങ്ങനെ ആധുനികദൃഷ്ട്യാ വികസിപ്പിച്ചുവെന്നതിന്റെ നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ജീവചരിത്രം.ജീവിതവൈതരണികളെ സധൈര്യം നേരിട്ട ദൃഢമനസ്‌കനായ ബാലഗംഗാധര തിലകന്‍ ‘സ്വരാജ്യം’ എന്നഅതിപ്രാചീനവും വൈദികവുമായ മഹാസങ്കല്പനത്തെ എങ്ങനെ ആധുനികദൃഷ്ട്യാ വികസിപ്പിച്ചുവെന്നതിന്റെ നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ജീവചരിത്രം.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?