ബിജിയുടെ ഈ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകളിലെ വാക്പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത അവയുടെ മുനകൾ കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. സൗമ്യമാണവയുടെ മുഖമുദ്ര. അനർഗ്ഗളമായ പ്രവാഹങ്ങളുടെ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളതിൽ കാണാം. തട്ടും തടവുമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു

ബിജിയുടെ ഈ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകളിലെ വാക്പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത അവയുടെ മുനകൾ കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. സൗമ്യമാണവയുടെ മുഖമുദ്ര. അനർഗ്ഗളമായ പ്രവാഹങ്ങളുടെ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളതിൽ കാണാം. തട്ടും തടവുമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?