രജതരേഖകൾ

രജതരേഖകൾ

“നല്ലൊരു കഥാകാരൻ കഥകൊണ്ട് കാലത്തെയും ജയിക്കുന്നവനത്രെ”കാഥികന്റെ കലയിൽ എം ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.നല്ല കഥയെഴുതാൻ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനവിഭവമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനു തീക്ഷ്ണത കൂടുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.രജത് കുറ്റ്യാട്ടൂരും തന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കഥ മെനഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് തന്റെ കഥാസമാഹാരത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത്

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?