മാന്ത്രികവിദ്യയും മന്ത്രവാദപ്പാട്ടുകളും

മാന്ത്രികവിദ്യയും മന്ത്രവാദപ്പാട്ടുകളും

നാടോടി വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ മാന്ത്രിക വിദ്യയെ വിലയിരുത്തുവാനും വസ്തുതകൾ നിഷ്പക്ഷവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?